Wyszukiwarka
Producent
Statystyki
Gości online: 0
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU

§1

Objaśnienia

 

·         Adres - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.

·         Adres przedsiębiorcy:

·         Max Tadeusz Peła
ul. Jana Styki 6/3  
05-850 Piastów

 

·         Cennik dostaw– znajdujące się pod adresem www.amperek.eu zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

·         Dane kontaktowe:

Max Tadeusz Peła
ul. Jana Styki 6/3  
05-850 Piastów


e-mail: sklep@maxtp.eu 
telefon:
725-995-994

·         Dostawa rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.amperek.eu

·         Dowód zakupu faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

·         Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

·         Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

·         Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

·         Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

·         Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

·         Koszyk– lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów- wyborów Kupującego.

·         Kupujący – Konsument oraz Klient.

·         Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniuprzez Kupującego.

·         Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

·         Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.amperek.eu

·         Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

·         Produkt minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie www.amperek.eu jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

·         Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

·         Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

·         Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

·         Rzecz rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

·         Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.amperek.eu, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

·         Sprzedający:

Max Tadeusz Peła
ul. Jana Styki 6/3  
05-850 Piastów


NIP: 5341379687

 

·         System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.

·         Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

·         Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

·         Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

·         Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

·         nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

·         nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

·         nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

·         została Konsumentowiwydana w stanie niezupełnym,

·         w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,

·         nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedającyzapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

·         Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

·         Zamówienie – oświadczenie woli Kupującegozłożone za pośrednictwem sklepuokreślające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzajpłatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowypomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2

Warunki ogólne

·         Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

·         Miejsce wydania rzeczymusi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

·         Sprzedającyjest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

·         Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktównie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

·         Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktówznajdujących się w sklepie.

·         Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

·         potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

·         dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

·         Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

·         Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.amperek.eu, należy je wszystkie wyłączyć.

·         Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupującyma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.amperek.eu

·         Sprzedającystosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

 §3

Zawarcie umowy i realizacja

 

·         Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

·         W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

·         dodanie do koszyka produktu,

·         wybór rodzaju dostawy,

·         wybór rodzaju płatności,

·         wybór miejsca wydania rzeczy,

·         złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

·         Zawarcie umowy z Konsumentemnastępuje z chwilą złożenia zamówienia.

·         Realizacja zamówienia Konsumentapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumentana koncie Sprzedającego.

·         Zawarcie umowy z Klientemnastępuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

·         Realizacja zamówienia Klientapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klientana koncie Sprzedającego.

·         Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

·         Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

·         Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującegorodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującegow zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2.

§4

Prawo do odstąpienia od umowy

 

·         Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

·         Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

·         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik - formularz dostępny pod adresem www.amperek.eu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

·         Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.

·         Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowina e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -18.0pt
Aktualna Data: 2024-07-24 19:31
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store